1

OБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ ПОЉА – Стефанија Анђелковић ПССС Крагујевац

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за електрификацији поља. Подстицаји који су обухваћени овом мером су: 1) набавка каблова и остале пратеће опреме , 2) припрема терена и 3) прикључка на електро мрежу. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 2) предузетник 3) привредно друштво 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу. Уз захтев из овог Јавног позива доставња се: 1) ПРЕДРАЧУН за предмет инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења захтева; 2) потврду од јавног предузећа „Електропривреда Србије” да је катастарска парцела која је предмет инвестије обухваћена пројектом изградње електро мреже средњег или високог напона и да је на њој могућ прикључак на електромрежу; 3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе и јединице локалне самоуправе; 4) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације); 5) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције; Неопходно је да катастарска парцела која је предмет инвестиције за коју се подноси Захтев буде у власништву подносиоца Захтева или закупу минимум 5 година. Захтев за одобравање права на подстицаје за електрификацију поља у 2021. години, подноси се у периоду од 1. фебруара до 1. септембра 2021. године, Управи за аграрна плаћања. По овом Јавном позиву може се поднети само један захтев за одобравање права на подстицаје. Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% вредности прихватљиве инвестиције, док је највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години 800.000 динара. Стефанија Анђелковић, дипл.инж.агроекономије ПССС Крагујевац

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here