1

УСКОРО ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ ПОЉА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покренуло је нову меру за подршку електрификацији поља. Правилник за ову меру подршке је изашао у марту месецу ове године а Јавни позив се очекује ускоро. Подстицаји који су обухваћени овом мером су: 1) набавка каблова и остале пратеће опреме , 2) припрема терена и 3) прикључка на електро мрежу. Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 2) предузетник 3) привредно друштво 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу. По објављивању Јавног позива се предају Захтеви. Уз захтев треба доставити: 1) ПРЕДРАЧУН за предмет инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења захтева; 2) потврду од јавног предузећа „Електропривреда Србије” да је катастарска парцела која је предмет инвестије обухваћена пројектом изградње електро мреже средњег или високог напона и да је на њој могућ прикључак на електромрежу; 3) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежне пореске управе и јединице локалне самоуправе; 4) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације); 5) извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције; Неопходно је да катастарска парцела која је предмет инвестиције за коју се подноси Захтев буде у власништву подносиоца Захтева или закупу минимум 5 година. Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% вредности прихватљиве инвестиције, док је највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години 800.000 динара.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here